ขาดเงินทุนและความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา

ประเทศไทยควรระดมทรัพยากรภายใต้บทที่ 8 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐจัดเก็บภาษีได้ ปัญหาคือกลไกการระดมทุนเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในทางการเมือง ปลายปีที่แล้ว รัฐบาลเก็บภาษีที่ดินและอาคารในอัตราที่ต่ำอยู่แล้วอีกสองปี ที่ดินที่อยู่อาศัยและว่างเปล่าประเมินที่ 0.01% และ 0.7% ตามลำดับ เทียบกับ 1.1% ของมูลค่าตลาดยุติธรรมในสหรัฐอเมริกา ความพยายามที่จะปฏิรูปพระราชบัญญัติหรือแก้ไขกลไกการระดมทุนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ไม่มีเจตจำนงทางการเมืองที่จะจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอาจทำให้เกิดภาระเกินควรแก่เจ้าของที่ดินที่ยากจน

ในอดีต ภาคอีสานและภาคเหนือส่วนใหญ่มีบทบาทน้อยในแง่ของการใช้จ่ายภาครัฐ ในรายงานของธนาคารโลก พ.ศ. 2555 เรื่อง “การปรับปรุงการให้บริการ ประเทศไทย: การจัดการการเงินสาธารณะ” กรุงเทพมหานคร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 17 ของประชากรและร้อยละ 26 ของ GDP คิดเป็นร้อยละ 72 ของรายจ่าย ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็น 34 เปอร์เซ็นต์ของประชากร แต่คิดเป็นเพียง 5.8 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายงานเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่าคนกรุงเทพฯ ได้รับรายได้ต่อหัวจากการใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อการศึกษามากกว่าคนอีสาน 510% ในทศวรรษหลังรายงาน ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

มาตรฐานที่เข้มงวดและการขัดสียังเป็นสาเหตุของการขาดแคลนครูอีกด้วย ตามที่ ดร.ประวิทย์ เอราวัณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีครูทั้งหมด 400,000 คน โดย 280,000 คนเป็นครูระดับมืออาชีพ (K2) ในบรรดาครู 10 คน เจ็ดคนเป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม ในขณะที่อีกสามคนเป็นครูใหม่หรือต่ำกว่า K2

ในปีนี้ มีผู้สอบผ่านมากกว่า 40,000 คน แต่นั่นก็มาจากกว่า 140,000 คน หรือเพียงแค่ 28 เปอร์เซ็นต์ของผู้สอบเท่านั้นที่สอบผ่าน การขาดแคลนยังเกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการสอบครูที่รัฐบาลแต่งตั้งล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพพ.) มีผู้สมัครกว่า 170,000 คน แต่ 10,000 ตำแหน่งในปีที่แล้วยังว่างอยู่

ครูแบกรับภาระหนี้ที่มากเกินไป

ครูของประเทศไทยนอกจากเงินเดือนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้ว ยังต้องต่อสู้กับหนี้ผู้บริโภคจำนวนมาก จากจำนวนครูทั้งปัจจุบันและเกษียณอายุมากกว่า 900,000 คนทั่วประเทศ มีเจ้าหนี้ค้างชำระมากกว่า 1.4 ล้านล้านบาท โดยเฉลี่ยมากกว่า 1.5 ล้านบาทต่อคน (ประมาณ 45,000 ดอลลาร์)

กระทรวงศึกษาธิการทำงานร่วมกับสหกรณ์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับครูในโครงการนำร่องที่จะนำมาใช้ทั่วประเทศในภายหลัง จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 108 แห่งในประเทศไทย มีเพียง 13 แห่งที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย 5% หรือน้อยกว่า ขณะที่ 13 แห่งเรียกเก็บมากถึง 9 เปอร์เซ็นต์ โครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่และลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับครูเกษียณอายุที่อายุเกิน 75 ปีให้ต่ำกว่าร้อยละหนึ่ง

ปัญหาก็คือการขาดการควบคุมจำนวนเงินที่สามารถให้ครูยืมได้เมื่อพยายามกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่กระทรวงได้พิจารณานโยบายที่จะจำกัดการกู้ยืมเงินไว้ที่ร้อยละ 30 ของเงินเดือนครูประจำปี ปัญหาหนี้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในโลก ความไม่เท่าเทียมกันนั้นชัดเจนระหว่างเขตเมืองและชนบท

แม้ว่าค่าตอบแทนสำหรับการสอนตามสัญญามักมีน้อย แต่ความเป็นไปได้ก็อาจดึงดูดครอบครัวที่มีหนี้สินได้

“พ่อแม่ของคุณแก่ขึ้นทุกวัน หนี้จากการลงทุนทางการเกษตรก็ต้องชดใช้” ธนาวัฒน์เขียน “ถ้ามีโอกาส [อนุญาตให้คุณ] ดูแลพ่อแม่ของคุณ คุณจะคว้าบันไดนี้” [เพื่อทำสัญญาการสอน] ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าและให้การเข้าถึง “เครดิตทางการเงินเพื่อจ่ายเงินกู้นอกระบบของผู้ปกครอง”

ปัญหาการขาดแคลนครูของประเทศไทยและวิกฤตหนี้ที่เพิ่มขึ้นไม่น่าจะหายไปในเร็วๆ นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ข้อจำกัดด้านงบประมาณ การรวมศูนย์ของทรัพยากรและนโยบายในระดับรัฐมนตรี และการขาดเจตจำนงทางการเมืองเป็นอุปสรรคสำคัญทางโครงสร้างและการเมือง

แม้ว่านายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยจะสัญญาว่าปี 2565 จะเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนขนาดใหญ่ของไทย ครูในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่เคารพนับถือมากที่สุดของประเทศ ยังคงเป็นภาระในอนาคตอันใกล้

โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนนักเรียน 20 คนต่อครูหนึ่งคนเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ แต่วงล้อของระบบราชการที่กระทรวงมักทำงานช้าเกินไป เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย โรงเรียนบางแห่ง—อาจแม้แต่น้อยดอนขประชาสามัคคี—ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ครูสัญญาจ้างเมื่อการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ในปี 2020 โรงเรียนมีนักเรียนเพียง 65 คน เงินอุดหนุนที่กระทรวงจัดหาให้สำหรับการจ้างครูจึงต่ำ โดยปกติเมื่อครูได้รับมอบหมายให้ไปโรงเรียนในชนบทที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นเดียวกับหลายๆ แห่งในภาคอีสาน พวกเขาจะถูกขอให้อยู่อย่างน้อยสองปี เมื่อหมดเวลาดังกล่าว หลายคนขอให้มีการปรับใช้ใหม่ในโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นและอยู่ในเมืองมากขึ้น

เนื่องจากวิกฤตการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง ครูจึงมักถูกขอให้ทำงานธุรการเพิ่มเติมจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนและขนาดชั้นเรียนที่เพิ่มขึ้น เนื่องในวันครูในเดือนมกราคม ครูในโรงเรียนรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ 7 ประการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรวมถึงความต้องการเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนเพื่อเพิ่มเวลาที่ครูใช้เวลากับนักเรียนให้มากที่สุด ลดการประเมินและงานสำหรับการเรียนการสอนที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการเพิ่มจำนวนครูเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในหลาย ๆ ด้าน กระทรวงศึกษาธิการที่ไม่สมบูรณ์นั้นต้องโทษถึงปัญหาส่วนใหญ่ของการศึกษาในประเทศไทย สิ่งที่เหลืออยู่สามารถวางไว้ในแหล่งเงินทุนที่ไม่เพียงพอและการใช้เงินทุนนั้นในทางที่ผิด รัฐบาลไทยมีชื่อเสียงในด้านความคิดริเริ่มที่ล้มเหลวซึ่งมุ่งจัดการกับความท้าทายด้านการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่งหลายประการ

ความท้าทายหลัก เช่น การขาดความเชี่ยวชาญในหมู่ครูและบทเรียนที่ท่วมท้นอยู่แล้วสามารถเอาชนะได้ด้วยการฝึกอบรมครูของเรา การใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ และการรวมแนวคิดทางการเงินเข้ากับวิชาที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น เราสามารถสอนนักเรียนถึงวิธีจัดงบประมาณการใช้จ่ายและประหยัดเงินในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน ประเด็นอื่นที่เรียกร้องเจตจำนงทางการเมืองและการจัดลำดับความสำคัญคือการศึกษาด้านการเงิน เราจะสร้างความเสียหายให้กับคนรุ่นหลังหากพวกเขาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายโดยไม่เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ตั้งแต่ค่าเสียโอกาสและมูลค่าของเงินตามเวลา ไปจนถึงชั้นเรียนสินทรัพย์และการวางแผนความมั่งคั่ง

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ anilta.net