การเลือกใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

ในยุคที่ความเจริญของเทคโนโลยีและพัฒนาเมืองเริ่มมีขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนไปด้วยกัน ทรัพยากรที่ยั่งยืนคือทรัพยากรที่สามารถให้บริการแก่ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยที่ไม่ทำลายหรือทำให้ขาดการใช้งานไปตามยุคต่าง ๆ

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คือ การเลือกใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

การเลือกใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนคือ การเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถให้บริการแก่ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยที่ไม่ทำลายหรือทำให้ขาดการใช้งานไปตามยุคต่าง ๆ

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนคือการใช้ทรัพยากรที่สามารถให้บริการแก่ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยที่ไม่ทำลายหรือทำให้ขาดการใช้งานไปตามยุคต่าง ๆ ทรัพยากรที่ยั่งยืนนั้นจะต้องสามารถให้บริการต่อเนื่องและเกิดขึ้นอย่างมั่นคง โดยไม่เสื่อมสภาพหรือส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืนไปด้วยกัน การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรให้มีอยู่ในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมความเจริญของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย

 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตัวอย่าง 3 ข้อ

 1. การนำเอาหลักการ CSR (Corporate Social Responsibility) เข้าสู่ธุรกิจ

การสร้างและประมาณความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมธุรกิจ

การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการการผลิต

 1. การใช้พลังงานทดแทน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างไฟฟ้า

การใช้กลไกการผลิตพลังงานจากการเคลื่อนไหว

 1. การใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน

การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลายครั้ง

การใช้วัสดุที่มีต้นทุนผลิตและการขนส่งน้อย

 

ตัวอย่าง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 10 ข้อ

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน นี่คือ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน10ข้อ ที่สอดคล้องกับหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 1. การประหยัดพลังงาน: ปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เลือกใช้หลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูง และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน Energy Star เพื่อประหยัดพลังงาน
 2. การลดใช้ถุงพลาสติกและขยะ: นำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก และเลือกใช้สินค้าที่ไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในที่สุด
 3. การใช้น้ำอย่างระมัดระวัง: ซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่ว และใช้น้ำให้เหมาะสมและประหยัด
 4. การเลือกใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง: เลือกใช้รถยนต์ที่มีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือรถยนต์ประเภท Hybrid หรือรถยนต์ไฟฟ้า
 5. การนำเอาหลักการ CSR (Corporate Social Responsibility) เข้าสู่ธุรกิจ: สร้างและประมาณความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมธุรกิจ และลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการการผลิต
 6. การใช้พลังงานทดแทน: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างไฟฟ้า และใช้กลไกการผลิตพลังงานจากการเคลื่อนไหว
 7. การใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน: เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลายครั้ง และใช้วัสดุที่มีต้นทุนผลิตและการขนส่งน้อย
 8. การส่งเสริมการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง: ควรทำการแยกขยะที่ถูกต้องและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อลดการประมาณความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
 9. การสนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้: ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
 10. การสร้างความตระหนักในสิ่งแวดล้อม: สร้างความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้กับสังคมที่กว้างขวางขึ้น

 

การใช้แบบยั่งยืน ตัวอย่าง การเลือกใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

การใช้แบบยั่งยืน ตัวอย่าง การใช้แบบยั่งยืนเป็นการใช้ทรัพยากรและมีพฤติกรรมในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยไม่เสียหายและไม่เป็นภาระต่อการใช้งานในระยะยาว ตัวอย่างการใช้แบบยั่งยืนที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้คือ

 • การลดใช้พลาสติก: ลดการใช้ถุงพลาสติกและหลีกเลี่ยงสิ่งของที่ใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์ โดยเลือกใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทน
 • การประหยัดพลังงาน: ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟ้าทั่วไป และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี Energy Star เพื่อประหยัดพลังงาน
 • การลดการใช้น้ำ: ลดการใช้น้ำในสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ปิดน้ำในขณะแปรงฟันหรือใช้น้ำที่เหมาะสมเมื่อใช้งาน
 • การเลือกใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: เลือกใช้รถยนต์ที่มีการใช้พลังงานที่น้อยลงหรือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การสร้างสวนผักและการแยกขยะที่บ้าน: สร้างสวนผักที่บ้านเพื่อใช้ในการปรุงอาหารและลดการซื้อผักจากภายนอก และแยกขยะที่บ้านเพื่อทำการรีไซเคิล
 • การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและยั่งยืน: เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยคำนึงถึงว่าสินค้าเหล่านั้นถูกผลิตอย่างยั่งยืนและไม่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
 • การใช้พลังงานทดแทน: ใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมในการสร้างไฟฟ้า
 • การเลือกใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน: เลือกใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • การสนับสนุนธุรกิจที่มีแนวคิดสิ่งทองหยิบ: สนับสนุนธุรกิจที่มีแนวคิดสิ่งทองหยิบที่ช่วยลดการสร้างขยะและเสริมสร้างชุมชนที่ยั่งยืน
 • การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้กับสังคมที่กว้างขวางขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้แบบยั่งยืนในสังคมทุกชนิด หรือผ่านการเรียนการสอนอย่าง สังคม ป.6 เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือ แบบฝึกหัด การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน และ เฉลย ใบงานที่ 1 เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

ข่าวการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในทุกวันนี้ทางรัฐบาลได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจในประเทศให้คำนึงถึงความยั่งยืนในกระบวนการผลิต โดยให้ความสำคัญในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน รวมถึงการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนแทนวัสดุที่ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน โดยแนะนำให้ลดใช้ถุงพลาสติกและใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทน และประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำอย่างระมัดระวัง

แนวทางเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ประเทศมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ทำให้ประชาชนและธุรกิจมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

วิทยาการสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปัญหาที่เกิดในโลกปัจจุบัน

โลหะวิทยา โลหะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เคมีอินทรีย์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ anilta.net